میز مدیریت

یک شرکت و یا یک اداره، باید برای فضای کاری خود تجهیزات مورد نیاز را فراهم کند؛ یکی از بخش های مهم هر شرکت و اداره، اتاق مدیریت آن است؛ اتاق مدیریت عنصر مهمی از یک مجموعه اداری و کاری است و جزء مهمترین اتاق هایی است که باید برای چیدمان آن برنامه ریزی کرد.