فایل اداری

پس از انتخاب میزهای خود ، احتمالاً می خواهید فایل اداری را اضافه کنید تا اوراق اداری را ایمن نگه دارید. پرونده های عمودی ، کابینت فایل های جانبی و حتی کتابخانه ها برای اسناد ، کتاب ها و پرونده ها مناسب هستند.انواع فایل اداری دنیته شامل وارد زیر می باشد: