میز اداری
میز اداری
میز اداری نمایش تمام میز اداری
طراحی دفتر کار مدرن با Perlo، ایده متفاوت دنیته برای شرکت هایی از جنس آینده

Perlo یک سیستم از دنیته است که پس از تجربه خلق متعدد محیط های کاری مدرن به وجود آمده و در طول زمان به بلوغ رسیده ، تا هر نوع نیازی را در محیط کار هوشمند و سنتی برآورده کند . نکته ویژه آن توجه به بازگشت بخشی از پرسنل شرکت ها پس از کرونا […]

ادامه مطلب