میز سری ناد

میزناد

 

میز کارشناسی ناد : 

میز کارشناسی سری ناد دنیته ، یک انتخاب مناسب برای استفاده در محیط کار و منزل، محسوب می‌شود . سطح رویی میز با متریال های طرح چوب ، سوپر مات و برفی طراحی شده‌اند که بتوانید رنگ مورد علاقه خود را انتخاب کرده و آن را با فضا و دکوراسیون اطرافتان به خوبی هماهنگ کنید. جنس این سطح ضد خش از MDF است و مقاومت خوبی دارد. پایه‌های میز از فلز ساخته شده‌اند و رنگ آن‌ با حالت های براق ، مات و سمباده ای قابل سفارش هستند .

میز کارشناسی سری ناد

 

میز جلسه ناد : میز جلسه سری ناد دنیته ، یک انتخاب مناسب برای استفاده در محیط کار و منزل، محسوب می‌شود . سطح رویی میز با متریال های طرح چوب ، سوپر مات و برفی طراحی شده‌اند که بتوانید رنگ مورد علاقه خود را انتخاب کرده و آن را با فضا و دکوراسیون اطرافتان به خوبی هماهنگ کنید. جنس این سطح ضد خش از MDF است و مقاومت خوبی دارد. پایه‌های میز از فلز ساخته شده‌اند و رنگ آن‌ با حالت های براق ، مات و سمباده ای قابل سفارش هستند .

میز جلسه ناد

میز گروهی ناد : میز گروهی سری ناد دنیته ، یک انتخاب مناسب برای استفاده در محیط کار و منزل، محسوب می‌شود . سطح رویی میز با متریال های طرح چوب ، سوپر مات و برفی طراحی شده‌اند که بتوانید رنگ مورد علاقه خود را انتخاب کرده و آن را با فضا و دکوراسیون اطرافتان به خوبی هماهنگ کنید. جنس این سطح ضد خش از MDF است و مقاومت خوبی دارد. پایه‌های میز از فلز ساخته شده‌اند و رنگ آن‌ با حالت های براق ، مات و سمباده ای قابل سفارش هستند .

میز گروهی ناد

میز مدیریت ناد : میز مدیریت سری ناد دنیته ، یک انتخاب مناسب برای استفاده در محیط کار و منزل، محسوب می‌شود . سطح رویی میز با متریال های طرح چوب ، سوپر مات و برفی طراحی شده‌اند که بتوانید رنگ مورد علاقه خود را انتخاب کرده و آن را با فضا و دکوراسیون اطرافتان به خوبی هماهنگ کنید. جنس این سطح ضد خش از MDF است و مقاومت خوبی دارد. پایه‌های میز از فلز ساخته شده‌اند و رنگ آن‌ با حالت های براق ، مات و سمباده ای قابل سفارش هستند .

میز مدیریت ناد

میز پذیرش ناد : میز پذیرش سری ناد دنیته ، یک انتخاب مناسب برای استفاده در محیط کار و منزل، محسوب می‌شود . سطح رویی میز با متریال های طرح چوب ، سوپر مات و برفی طراحی شده‌اند که بتوانید رنگ مورد علاقه خود را انتخاب کرده و آن را با فضا و دکوراسیون اطرافتان به خوبی هماهنگ کنید. جنس این سطح ضد خش از MDF است و مقاومت خوبی دارد. پایه‌های میز از فلز ساخته شده‌اند و رنگ آن‌ با حالت های براق ، مات و سمباده ای قابل سفارش هستند .

میز پذیرش ناد

میز جلومبلی ناد : میز جلومبلی سری ناد دنیته ، یک انتخاب مناسب برای استفاده در محیط کار و منزل، محسوب می‌شود . سطح رویی میز با متریال های طرح چوب ، سوپر مات و برفی طراحی شده‌اند که بتوانید رنگ مورد علاقه خود را انتخاب کرده و آن را با فضا و دکوراسیون اطرافتان به خوبی هماهنگ کنید. جنس این سطح ضد خش از MDF است و مقاومت خوبی دارد. پایه‌های میز از فلز ساخته شده‌اند و رنگ آن‌ با حالت های براق ، مات و سمباده ای قابل سفارش هستند .

میز جلومبلی ناد

میز جلسه ایستاده ناد : میز جلسه ایستاده سری ناد دنیته ، یک انتخاب مناسب برای استفاده در محیط کار و منزل، محسوب می‌شود . سطح رویی میز با متریال های طرح چوب ، سوپر مات و برفی طراحی شده‌اند که بتوانید رنگ مورد علاقه خود را انتخاب کرده و آن را با فضا و دکوراسیون اطرافتان به خوبی هماهنگ کنید. جنس این سطح ضد خش از MDF است و مقاومت خوبی دارد. پایه‌های میز از فلز ساخته شده‌اند و رنگ آن‌ با حالت های براق ، مات و سمباده ای قابل سفارش هستند .

میز جلسه ایستاده ناد

لوازم جانبی میز های سری ناد :  لوازم جانبی میزهای سری ناد دنیته ، یک انتخاب مناسب برای استفاده در محیط کار و منزل، محسوب می‌شود . سطح رویی میز با متریال های طرح چوب ، سوپر مات و برفی طراحی شده‌اند که بتوانید رنگ مورد علاقه خود را انتخاب کرده و آن را با فضا و دکوراسیون اطرافتان به خوبی هماهنگ کنید. جنس این سطح ضد خش از MDF است و مقاومت خوبی دارد. پایه‌های میز از فلز ساخته شده‌اند و رنگ آن‌ با حالت های براق ، مات و سمباده ای قابل سفارش هستند .

 

لوازم جانبی ناد

کتابخانه ناد : کتابخانه و شلف سری ناد دنیته ، یک انتخاب مناسب برای استفاده در محیط کار و منزل، محسوب می‌شود . سطح رویی میز با متریال های طرح چوب ، سوپر مات و برفی طراحی شده‌اند که بتوانید رنگ مورد علاقه خود را انتخاب کرده و آن را با فضا و دکوراسیون اطرافتان به خوبی هماهنگ کنید. جنس این سطح ضد خش از MDF است و مقاومت خوبی دارد. پایه‌های میز از فلز ساخته شده‌اند و رنگ آن‌ با حالت های براق ، مات و سمباده ای قابل سفارش هستند .

کتابخانه سری ناد

فایل ناد : لوازم جانبی میزهای سری ناد دنیته ، یک انتخاب مناسب برای استفاده در محیط کار و منزل، محسوب می‌شود . سطح رویی میز با متریال های طرح چوب ، سوپر مات و برفی طراحی شده‌اند که بتوانید رنگ مورد علاقه خود را انتخاب کرده و آن را با فضا و دکوراسیون اطرافتان به خوبی هماهنگ کنید. جنس این سطح ضد خش از MDF است و مقاومت خوبی دارد. پایه‌های میز از فلز ساخته شده‌اند و رنگ آن‌ با حالت های براق ، مات و سمباده ای قابل سفارش هستند .

فایل 3 کشو ناد

پاف ناد : لوازم جانبی میزهای سری ناد دنیته ، یک انتخاب مناسب برای استفاده در محیط کار و منزل، محسوب می‌شود . سطح رویی میز با متریال های طرح چوب ، سوپر مات و برفی طراحی شده‌اند که بتوانید رنگ مورد علاقه خود را انتخاب کرده و آن را با فضا و دکوراسیون اطرافتان به خوبی هماهنگ کنید. جنس این سطح ضد خش از MDF است و مقاومت خوبی دارد. پایه‌های میز از فلز ساخته شده‌اند و رنگ آن‌ با حالت های براق ، مات و سمباده ای قابل سفارش هستند .

پاف

پک کامل میز و لوازم جانبی ناد : لوازم جانبی میزهای سری ناد دنیته ، یک انتخاب مناسب برای استفاده در محیط کار و منزل، محسوب می‌شود . سطح رویی میز با متریال های طرح چوب ، سوپر مات و برفی طراحی شده‌اند که بتوانید رنگ مورد علاقه خود را انتخاب کرده و آن را با فضا و دکوراسیون اطرافتان به خوبی هماهنگ کنید. جنس این سطح ضد خش از MDF است و مقاومت خوبی دارد. پایه‌های میز از فلز ساخته شده‌اند و رنگ آن‌ با حالت های براق ، مات و سمباده ای قابل سفارش هستند .

ست کامل ناد

نمونه یک پروژه اجرا شده با میز سری ناد

میز جلسه ناد در برج فناوری طرشت