پروژه بعدی فضای کار اشتراکی پروژه SERVCORP
پروژه قبلی مبلمان و پارتیشن اداری در پروژه همکاران سیستم

پارتیشن های اداری در پروژه بازار

بازار:

برنامه‌ی «بازار» یک بستر ارائه‌ی برنامه‌ها، بازی‌های اندرویدی و ویدیو در ایران است.

طراحی:

در طراحی پروژه بازار از پارتیشن شیشه ای،میز کنفرانس،مبل اداری استفاده شده است.

اشتراک گذاری
پروژه بعدی فضای کار اشتراکی پروژه SERVCORP
پروژه قبلی مبلمان و پارتیشن اداری در پروژه همکاران سیستم