پروژه بعدی مبلمان اداری در پروژه تپسل
پروژه قبلی مبلمان اداری در پروژه آدران

مرکز نوآوری دانشکده مهندسی پزشکی:

پروژه مرکز نوآوری دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه امیر کبیر

طراحی:

در پروژه مرکز نوآوری دانشکده مهندسی پزشکی از میزهای کنفرانس، پاف استفاده شده است.

اشتراک گذاری
پروژه بعدی مبلمان اداری در پروژه تپسل
پروژه قبلی مبلمان اداری در پروژه آدران