پاراوان(جداکننده محیطی)

صدای ناخواسته یا "سر و صدا" همانطور که معمولاً گفته می شود ، امروز یک شکایت رایج در دفاتر است. در حقیقت ، بسیاری از مطالعات نشان می دهد که سر و صدا بیشترین شکایت در بین کارمندان اداری است.
کارمندان بیش از هر چیز محل کار بدون سروصدا و آرام را می خواهند و اغلب آکوستیک های اداری در مرحله توسعه نادیده گرفته می شوند
یک مطالعه در سال 2016 توسط مشاوران اقتصادی در اقتصاد آکسفورد نشان داد که کارکنان می خواستند بالاتر از هر چیز ، فضای کاری عاری از حواس پرتی داشته باشند.