کرونا

دستورالعمل مقابله با کرونا در محیط کار

آماده سازی محیط کار برای مقابله با کووید-۱۹( 19-COVID)

در ژانویه ۲۰۲۰ سازمان بهداشت جهانی WHOشیوع بیماری کروناویروس جدید در اسـتان هوبی چین را به عنوان یک وضعیت اضطراری در سطح بین المللی اعلام کرد. سـازمان بهداشـت جهانی اظهار کرد که ریســـک بالایی وجود دارد که بیماری کروناویروس جدید (کووید-۱۹ ) به دیگر کشـــورها در سطح جهان شیوع پیدا کند.

سازمان بهداشت جهانی ودیگرمقامات بهداشـتی درمانی درسـراسـرجهان اقداماتی برای مهارشـیوع کووید-۱۹ انجام داده اند.اگرچه موفقیت بلندمدت را نمیتوان قطعی دانســـــت.اگرمیخواهیم جلوی شیوع این بیماری را بگیریم همه بخشهای جامعه بشـری ازجمله کسـب وکارهاوکارکنان بایدنقشـی دراین میان ایفا کنند.

کووید-۱۹ چگونه منتقل میشود؟

گامی که فردآلوده به کووید-۱۹سرفه یا عطســـه میکند قطرات مایع آلوده رادرهوامنتشــــرمیکند.
بیشتر این قطرات بر روی سطوح اطراف و اشیاء مانند میز، صندلی و یا تلفن مینشینند. افراد دیگر ممکن است براثرتماس باسطوح واشیاءآلوده وسپس تماس باچشم،بینی ودهان به بیماری مبتلاشوند.اگر افراد درفاصله کمترازیک متری فردآلوده به کووید-۱۹قراربگیرند این امکان وجوددارد که براثرتنفس قطراتی که براثرسرفه یا عطســه فرد بیماردرهوامنتشــرشده است دچاربیماری شوند؛به عبارت دیگر بیماری کووید-۱۹ به مانند آنفولانزا منتشــر میشــود. بیشــتر افراد مبتلا به این بیماری علائمی خفیفی تجربه میکنندوبهبود می یابند.اگرچه برخی دیگردچارمشــــکلات جدی میشـــــوند ونیازمند مراقبت بیمارستانی هستند. ریسـک ابتلا به نوع شدید بیماری با توجه به سن:افراد بالای ۴۰ سال به نظر میرسدکه نسبت به دیگرافرادآسیب پذیرترباشند،افزایش می یابد.افراد دارای سیستم ایمنی ضعیف وکسـانی که دچاربیماری های زمینه ای مانند دیابت وبیماری قلبی وریوی هسـتند نیزبیشــتردرمعرض خطرقراردارند.

راه هاي ساده براي پیشگیري از انتشار کووید-19 در محل کار

اقدامات کم هزینه زیرمیتواند به پیشـــــگیری ازشیوع عفونت مانندسرماخوردگی،آنفولانزاو عفونتهای دستگاه گوارش در محل کار کمک کند و از مشــــتریان، پیمانکاران و کارکنان محافظت کند.کارکنان باید این اقدامات را همین حالاآغازکنند،حتی اگرکووید-۱۹هنوزبه محل زندگیشـــان نرسیده باشد. کارکنان می توانند تعداد روزهای کاری از دست رفته بر اثر بیماری را کاهش دهند و در صورت ظاهر شدن کووید- ۱۹ شیوع آن را متوقف و یا کند کنند.
اطمینان حاصل کنید که محیط کار شما تمیز و بهداشتی است. سطوح (مانند میز و صندلی) واشیاء ( مانند تلفن و کیبورد ) باید به صــورت مرتب با موادضدعفونی کننده پاک شوند.

چرا؟به این علت که آلودگی برروی سطوحی که توسط کارکنان ومشـتریان لمس میشــود یکی ازراه های
اصلی انتشار کووید-۱۹ است.

ترویج شستشوی منظم و کامل دستان در میان کارکنان، پیمانکاران و مشتریان
محلولهای ضدعفونی کننده دست رادرمکان های مناسـب محل کارقراردهید.اطمینان حاصـل کنید که محلول ها به شکل مرتب شارژ میشوند.پوسترهای ترویج کننده شستشوی دست در محل کار نصـب کنید –از سازمانهای بهداشتی درمانی محلی
و یا سایت WHO برای تهیه محتوا کمک بگیرید.

این کاررا باسایراقدامات مانند ارائه راهنمایی توسط کارشناسان بهداشت محیط وبرگزاری جلســـــــات آموزشی به منظور آموزش روش صحیح شستشوی دست و ترویج آن همراه کنید.
مطمئن شوید که کارکنان، پیمانکاران و مشـتریان به مکانهای شسـتشــوی دست با آب و صابون دسترسی
دارند.

چرا؟شستشوی دست ویروس را بر روی دستان از بین میبرد و از شیوع کووید-۱۹ پیشگیری میکند.
بهداشت مناسب تنفسی را در محیط کار ترویج کنید.

پوسترهای ترویج بهداشت تنفسی درمحل کارنصــــــب کنید.اینکاررادرکناردیگراقدامات مانند راهنمایی توسط کارشناسان بهداشت محیط،برگزاری جلســـــــات آموزشی واشتراک اطلاعات از طریق اینترانت همراه کنید.

اطمینان حاصل کنید که ماسک تنفســی ویادستمال کاغذی درمحیط کاردردسترس افرادی که دچارآبریزش بینی وسرفه میشوند قراردارد،همچنین سطل زباله دردارنیزبرای محل کار فراهم کنید.

چرا؟بهداشت تنفسی مناسب از شیوع کووید-۱۹ جلوگیری میکند.

به کارکنان خود توصـیه کنید که قبل ازانجام ســفرهای کاری داخلی به توصــیه های بهداشــتی درمانی توجه کنند.

کارکنان، پیمانکاران و مشــــتریان خود را آگاه سازید که اگر کووید-۱۹ در شهر شما شیوع پیدا کند، همه افراد حتی آنها که دچارسرفه وتب خفیف(۳۷٫۳یابالاتر)میشوند باید درخانه بمانند ویادورکاریکنند.اگرافرادمجبوربه اسـتفاده ازداروهای سـاده مانند پاراســتامول/استامینوفن، ایبوپروفن یا آسـپرین شـوند که ممکن اسـت علائم عفونت را پنهان کنند، نیز باید در منزل باقی بمانند.اطلاع رسـانی وترویج این پیام که افراد حتی درصـورت داشـتن علائم خفیف کووید-۱۹نیزباید درخانه بمانند.

نصـب پوسترهایی با این مضـمون درمحیط کار.اینکاررا بادیگرروشهای اطلاع رسانی که درسازمان یا کسب و کار شما رایج است همراه کنید.

کارشناسان بهداشت حرفهای و محیط، مســئولین بهداشتی محلی یا دیگر سازمانها ممکن است محتوای تبلیغاتی برای اطلاع رسانی و ترویج این پیام آماده کرده باشند. برای کارکنان روشن سازید که زمان غیبت آنها از محل کار جزء مرخصی استعلاجی محسوب خواهد شد.

نکاتی که کارکنان باید در سفر در نظر داشته باشند

قبل از سفر
اطمینان حاصل کنید که سازمان شـما و کارکنان از آخرین اطلاعات در مورد نواحی که کووید-۱۹ در آنهادشیوع پیدا کرده است آگاه هســــــــــتند. میتوانید این اطلاعات را از طریق سایت زیردریافت کنید.

براساس جدیدترین اطلاعات،سازمان باید مزایا وریسـک های مرتبط بابرنامه های سفرپیشرو را ارزیابی کند.ازفرستادن کارکنانی که ریســـک بالای ابتلابه بیماری دارند(مانند سن بالاوافرادمبتلابه بیماریهای زمینه ای مانند دیابت،بیماری قلبـی وریوی)به مناطقـی که بیماری کووید-۱۹درآنها شیوع پیدا کرده است خودداری کنید.
مطمئن شوید افرادی که به مناطقی که در آنها موارد ابتلا به بیماری کووید-۱۹ گزارش شـده اسـت سـفرمیکنند،توســـــط یک کارشـــــناس آموزش دیده(مانند کارکنان مراکزدرمانی،ارائه دهندگان خدمات درمانی و …) آگاه شده اند.

در نظر داشته باشید که به کارمندانی که قصـــد سفر دارند محلولهای کوچک ضد عفونی کننده دست بر پایه الکل ارائه بدهید. این کار میتواند شستشوی منظم دست را تسهیل کند.

حین سفر

کارکنان را به شسـتشـوی منظم دست وحفظ فاصله حداقل یک متری ازافرادی که سرفه ویا عطسـه میکنند تشویق کنید.
اطمینان حاصل کنید که کارکنان درصـورت بیماری درحین سـفرمیدانند که چه کاری انجام دهند وبه چه کسی مراجعه کنند.
مطمئن شوید که کارکنان شما دستورالعمل های توصیه شده توسط مسـئولین بهداشتی درمانی مقصـد را میپذیرند و مطابق آن رفتار میکنند. برای مثال اگر توســــط مقامات محلی به آنها گفته میشــــــــــــود که به مکانهایی مراجعه نکنند آن را میپذیرند. کارکنان شما باید مطابق محدودیتهای محلی مربوط به سفر، حرکت و گردهماییهای بزرگ رفتار کنند.

هنگام بازگشت از سفر

کارکنانی که ازمنطقه ای که درآن بیماریکووید-۱۹شایع است بازگشــته اند باید۲باردرروزبه مدت۲ هفته درجه حرارت بدن خود را چک کنند.
براساس جدیدترین اطلاعات،سازمان باید مزایاوریسـکهای مرتبط بابرنامه های سفرپیشرورا ارزیابی کند. حتی اگر افراد سرفه خفیف و یا تب درجه پایین (۳/۳۷ به بالا) داشته باشـند باید در منزل بمانند و خود را ایزوله کنند.این به آن معناست که بایدازتماس مستقیم(یک متریاکمتر)بابقیه افراد ازجمله خانواده اجتناب کنند. آنها همچنین باید به پزشــــک و یا به مرکز بهداشــــتی تماس بگیرند وبه آن ها جزئیات سفراخیرشان را اعلام کنندوعلائمشـــــــــان را اطلاع دهند.

آماده سازي کسب و کار در صورت ظاهر شدن بیماري کووید 19 در منطقه

دستورالعملی برای مواقعی که یک فرد مبتلا به کووید-۱۹ در محل کارتان یافت شد آماده کنید

این دستورالعمل بایدشامل قراردادن شخص بیماردریک اتاق یا قســــــمتی به دورازبقیه افراد،کاهش تعداد افرادی که باشخص بیماردرتماس هستند وتماس بامسئولین بهداشتی منطقه باشد.
درنظرداشته باشید که چگونه میتوان افرادی که درریسـک ابتلابه این بیماری هسـتند را شناسایی کرد،البته به نحوی که باعث تبعیض وقضاوت نادرست نشـود.اینکارمیتواندشامل افرادی که اخیرا به مناطق آلوده به کووید-۱۹ ســــفر کرده اند و همچنین افرادی که در معرض ابتلا به فرم شدید بیماری هستند (دیابتی ها، بیماران قلبی ریوی و سنین بالا) شود.
به مســئولین بهداشتی ودرمانی محلی خبربدهید که شمادرحال ایجاد یک دستورالعمل هســـتید واز اطلاعات آنها استفاده کنید.

ترویج دورکاری درسازمان.چراکه درصورت بروزبیماری درمنطقه شما مســــئولین ممکن است به مردم توصیه کنند که از رفت و آمد مکرر و حضور در مکانهای پرجمعیت اجتناب کنند.
یک برنامه احتمالی به منظوراستمرارفعالیت کســـب وکاردرصورت شیوع بیماری درمنطقه خودآماده کنید
این نقشــــه به سازمان شما در حفظ آمادگی در صورت بروز بیماری در محل کســــب و کار و منطقه کمکمیکند. همچنین ممکن اسـت برای سـایر موارد اضـطراری بهداشــتی درمانی نیز قابل استفاده باشد.
این برنامه بایدمشــــــــخص کندکه چگونه حتی درشرایطی که تعداد زیادیا زکارکنان وپیمانکاران ویا
تأمین کننده های شما نتوانند به محل کســب وکارشمابیایندمیتوانیدبه کســب وکار خود ادامه دهید چه بر اثر محدودیتهای سفر به منطقه و یا بیماری افراد.

برنامه طراح یشده را به کارکنان وپیمانکاران اطلاع دهیدواطمینان حاصل کنیدکه نسبت به آنچه طبق برنامه بایدوآنچه نبایدانجام دهند آگاه هســــــتند.برروی نقاط کلیدی ماننداهمیت فاصله گرفتن از محل کار حتی در صورت داشتن علائم خفیف و یا مصــــــرف داروهای ســاده مانند اســتامینوفن، ایبوپروفن و … که ممکن اســـت علائم را پنهان کنند تأکید کنید.
مطمئن شوید برنامه شما سلامت روان و عواقب اجتماعی ناشـی از بروز بیماری کووید-۱۹ در محل کار و یا در جامعه را در بر میگیرد و به آنها اطلاعات و اقدامات حمایتی پیشنهاد میدهد.
رای کسـب و کار های کوچک و متوسط که در محل کارشان کارشناس بهداشت ندارند، همکاری کنید و با ارائه دهندگان خدمات بهداشـتی واجتماعی محلی درصــورت اضــطراری شــدن شرایط برنامه ریزی کنید.
به یاد داشـته باشــید که اکنون زمان آماده شــدن برای مقابله باکووید-۱۹اســت.اقدامات احتیاطی وبرنامه ریزی ساده میتواند تفاوت بزرگی ایجادکند.اقدام فوری به محافظت ازکارمندان و شغل شما کمک میکند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *